Geschiedenis

Op 8 januari 1946 werd in café J. Meiburg besloten de 'Gymnastiek- en Atletiekvereniging Zuidland'  op te richten. Initiatiefnemer was de heer A. Warning.

Het eerste bestuur
In de oprichtingsvergadering werd de heer P. van Dijk gekozen als voorzitter en daarna werd het bestuur gekozen. De heer A. Warning werd 2e voorzitter, de heer H. Poldervaart, 1e secretaris Mevrouw. M. v.d. Wal, 2e secretaresse, De heer J. Tuk, 1e penningmeester, mevrouw C. Wildenbos, 2e penningmeester, mevrouw D. Blaak en de heren A. van Kapel en L. v.d. Wal werden benoemd tot commissarissen. De eerste voorturners waren de heren A. Warning en A. van Buuren (een bevoegd persoon kwam er pas in maart 1950).

Aantal leden
Op 12 februari 1946 had de "Gymnastiek- en Atletiekvereniging Zuidland" 280 leden, waarvan 160 werkende leden.

De Contributie
Op 25 februari 1946 werden de volgende contributies van kracht: 2,50 gulden per jaar voor werkende leden (17 jaar en ouder) en 1,50 gulden per jaar voor aspirant leden (tot 17 jaar). Naast dit jaargeld betaalden de leden nog 15 cent per week voor 1 lesuur (voor werkende leden) en aspirant leden betaalden 10 cent. Daarnaast was er nog de volgende bepaling: “Geeft men zich op om mee te oefenen en men verzuimt, dan is men toch verplicht de wekelijkse contributie te betalen.

Een krachtige Uitspraak
Op de ledenvergadering van 14 maart 1946 sprak de voorzitter, de heer P. van Dijk, de volgende woorden: "Turnen wil ook zeggen: niet alleen het lichaam trainen, maar ook het karakter; er moet discipline zijn, zodat men steeds voorwaarts gaat in alles wat ons geleerd en van ons gevraagd wordt". Een uitspraak die vandaag de dag nog steeds waar is.

De Oefenruimte
De eerste oefenruimte bestond uit een grasveld, eigendom van T. Vermaat. Er werd besloten in de maanden april en mei één keer per week, en in de maanden juni, juli en augustus twee keer per week te oefenen.

Van de heer Arie Koorneef wordt, om te oefenen, de gehele grote schuur gehuurd (geen koeienstal) voor 100 gulden per jaar, met de afspraak dat als hij de schuur nodig mocht hebben om fietsen te stallen, hij de schuur kan gebruiken.

Ledental na 1 jaar
In de bestuursvergadering van 24 januari 1947 (gehouden in de kapsalon van de heer L. v.d. Wal) werd medegedeeld dat het ledenaantal was teruggelopen tot 100 en het aantal donateurs 20 bedroeg. Deze enorme terugloop kwam doordat een hele groep had opgezegd.

Uitbreiding met jeugdleden
Op 20 mei 1947 werd na langdurig beraad besloten jongens en meisjes vanaf 10 jaar tot de vereniging toe te laten.

N.C.G.V.
Op 3 juni 1947 sloot de "Gymnastiek- en Atletiekvereniging Zuidland" zich aan bij het N.C.G.V. (Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond). Op 1 maart 1960 werd dit de "Koninklijk N.C.G.V." en is nu bekend als K.N.G.U.